MCB Mitsubishi BHW-T4 2P C32 (4.5kA)

Yêu cầu tư vấn