MCB Mitsubishi BHW-T4 3P C50 (4.5kA)

Yêu cầu tư vấn