MCB Mitsubishi BHW-T4 2P C6 (4.5kA)

Yêu cầu tư vấn