Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Bề ngoài (độ trong): trong đến hơi trắng đục
 • Bề ngoài (màu): đỏ Giá trị pH (25 °C): 7,2 – 7,6
 • Thử nghiệm thúc đẩy tăng trưởng theo phiên bản hiện tại của DIN EN ISO 11133.
 • Cấy trên môi trường đối chiếu (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))
 • Cấy trên môi trường đối chiếu (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030))
 • Số khuẩn lạc (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))
 • Số khuẩn lạc (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030))
 • Độ thu hồi trên môi trường thử nghiệm (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 50 %
 • Độ phục hồi trên môi trường thử nghiệm (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≥ 50 %
 • Tăng trưởng (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): Tăng trưởng hoặc ức chế một phần
 • Tăng trưởng (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): Tăng trưởng hoặc ức chế một phần
 • Tăng trưởng (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ức chế hoàn toàn
 • Tăng trưởng (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ức chế hoàn toàn
 • Khuẩn lạc (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): Khuẩn lạc có tâm đen
 • Khuẩn lạc (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): Khuẩn lạc có tâm màu đen
 • Khuẩn lạc (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): Khuẩn lạc màu vàng
 • Khuẩn lạc (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): Khuẩn lạc màu vàng
 • Thời gian ủ: 24 ± 3 giờ ở 37 ± 1 °C
 • Tỷ lệ thu hồi 50 % tương đương với giá trị năng suất là 0,5.
 • Số lượng khuẩn lạc được chỉ định là kết quả của tổng của phép xác định ba lần.
 • Môi trường tham khảo: Tryptic Soy Agar

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Xld xylose lysine deoxy agar (Chai nhựa 500 g) Merck 1052870500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Xld xylose lysine deoxy agar (Chai nhựa 500 g) Merck 1052870500”

Thông số kỹ thuật
 • Bề ngoài (độ trong): trong đến hơi trắng đục
 • Bề ngoài (màu): đỏ Giá trị pH (25 °C): 7,2 – 7,6
 • Thử nghiệm thúc đẩy tăng trưởng theo phiên bản hiện tại của DIN EN ISO 11133.
 • Cấy trên môi trường đối chiếu (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))
 • Cấy trên môi trường đối chiếu (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030))
 • Số khuẩn lạc (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))
 • Số khuẩn lạc (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030))
 • Độ thu hồi trên môi trường thử nghiệm (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 50 %
 • Độ phục hồi trên môi trường thử nghiệm (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≥ 50 %
 • Tăng trưởng (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): Tăng trưởng hoặc ức chế một phần
 • Tăng trưởng (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): Tăng trưởng hoặc ức chế một phần
 • Tăng trưởng (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ức chế hoàn toàn
 • Tăng trưởng (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ức chế hoàn toàn
 • Khuẩn lạc (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): Khuẩn lạc có tâm đen
 • Khuẩn lạc (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): Khuẩn lạc có tâm màu đen
 • Khuẩn lạc (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): Khuẩn lạc màu vàng
 • Khuẩn lạc (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): Khuẩn lạc màu vàng
 • Thời gian ủ: 24 ± 3 giờ ở 37 ± 1 °C
 • Tỷ lệ thu hồi 50 % tương đương với giá trị năng suất là 0,5.
 • Số lượng khuẩn lạc được chỉ định là kết quả của tổng của phép xác định ba lần.
 • Môi trường tham khảo: Tryptic Soy Agar

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Xld xylose lysine deoxy agar (Chai nhựa 500 g) Merck 1052870500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Xld xylose lysine deoxy agar (Chai nhựa 500 g) Merck 1052870500”