Yêu cầu tư vấn
 • Điều kiện môi trường 23°C / 73.4°F ± 5°C / 41°F, < 75% RH
 • Chức năng đo:
 • Đo dòng xoay chiều AC:
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 60 A; 0.01 A; ± 2% + 8 Dgt
  • 600 A; 0.1 A; ± 2% + 8 Dgt
  • 1000 A; 1 A; ± 2% + 8 Dgt
 • Dòng đầu vào tối đa: 1000 A AC
 • Dải tần số: 40 …. 400 Hz
 •  Chức năng đo:
 • Dòng nhập AC:
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 60 A; 0.01 A; For reference only
  • 600 A; 0.1 A; ± 5% + 60 Dgt
  • 1000 A; 1 A; ± 5% + 60 Dgt
 • Thời gian tích phân: 100 ms
 • Dải đo: 20 … 1000 A
 • Dải tần số: 40 …. 400 Hz
 • Chức năng đo:
 • Đo điện áp một chiều DC:
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 6V; 0.001V; ± 0.5% + 5 Dgt
  • 60V; 0.01V; ± 0.5% + 5 Dgt
  • 600V; 0.1V; ± 0.5% + 5 Dgt
  • 1000V; 1V; ± 0.8% + 4 Dgt
 • Trở kháng đầu vào: 10 MΩ
 • Điện áp đầu vào tối đa: 750V AC (rms value) hoặc 1000V DC
 •  Chức năng đo:
 • Đo điện áp xoay chiều AC:
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 6V; 0.001V; ± 0.6% + 4 Dgt
  • 60V; 0.01V; ± 0.6% + 4 Dgt
  • 600V; 0.1V; ± 0.6% + 4 Dgt
  • 1000V; 1V; ± 0.8% + 4 Dgt
 • Trở kháng đầu vào: 10 MΩ
 • Điện áp đầu vào tối đa: 750V AC (rms value) hoặc 1000V DC
 • Dải tần số: 40 … 400 Hz
 • Chức năng đo:
 • Dải tần số với chức năng đo dòng
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 99.99 Hz; 0.01 Hz; ± 1.5% + 5 Dgt
  • 999.9 Hz; 0.1 Hz; ± 1.5% + 5 Dgt
 • Dải đo: 10 … 1 kHz
 • Dải đo tín hiệu đầu vào: > 20 AAC (giá trị rms)
 • Dòng đầu vào tối đa: 1000 AAC (giá trị rms)
 • Chức năng đo:
 • Dải tần số với chức năng đo dòng
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 99.99 Hz; 0.01 Hz; ± 1.5% + 5 Dgt
  • 999.9 Hz; 0.1 Hz; ± 1.5% + 5 Dgt
  • 9,999 kHz; 0.001 kHz; ± 1.5% + 5 Dgt
 • Dải đo: 10 … 10 kHz
 • Dải đo tín hiệu đầu vào: > 1V AC (giá trị rms)
 • Điện áp đầu vào tối đa: 1000V AC (giá trị rms)
 • Chức năng đo:
 • Đo tần số:
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 9,999 Hz; 0.001 Hz; ± 0.3% + 5 Dgt
  • 99.99 Hz; 0.01 Hz; ± 0.3% + 5 Dgt
  • 9,999 kHz; 0.1 Hz; ± 0.3% + 5 Dgt
  • 999.9 Hz; 0.001 kHz; ± 0.3% + 5 Dgt
  • 99.99 kHz; 0.01 kHz; ± 0.3% + 5 Dgt
  • 999.9 kHz; 0.1 kHz; ± 0.3% + 5 Dgt
  • 9,999 MHz; 0.001 MHz; ± 0.3% + 5 Dgt
 • Bảo vệ quá áp: 1000V DC hoặc 750V AC (giá trị rms)
 • Dải điện áp đầu vào> 2V
 •  Chức năng đo:
 • Chu kỳ hoạt động
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 0.1 … 99.9%; 0.1%; ± 0.3% + 5 Dgt
 • Dải tần số: 10 … 10 kHz
 • Dải điện áp: 2 … 250V AC (giá trị rms)
 • Chu kỳ hoạt động với chức năng đo dòng:
 • Dải tần số: 10 … 1 kHz
 • Dòng đầu vào: 20 … 1000 AAC (giá trị rms)
 • Chu kỳ hoạt động với chức năng đo điện áp:
 • Dải tần số: 10 … 1 kHz
 • Dòng đầu vào: 1 … 750V AC (giá trị rms)
 •   Trở kháng đầu vào: 1MΩ
 •  Chức năng đo:
 • Điện trở suất
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 600 Ω; 0.1 Ω; ± 0.8% + 3 Dgt
  • 6 kΩ; 0.001 kΩ; ± 0.8% + 3 Dgt
  • 60 kΩ; 0.01 kΩ; ± 0.8% + 3 Dgt
  • 600 kΩ; 0.1 kΩ; ± 0.8% + 3 Dgt
  • 6 MΩ; 0.001 MΩ; ± 2% + 5 Dgt
  • 60 MΩ; 0.1 MΩ; ± 2% + 5 Dgt
 • Đo điện áp: ~ 0.78V
 • Bảo vệ quá áp: 750V DC, 1000V AC (giá trị rms)
 •  Chức năng đo:
 • Đo tính liên tục
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
 • 600 Ω; 0.1 Ω –
 • Tín hiệu âm thanh tại < 50 Ω
 • Đo điện áp: 1.48V
 • Bảo vệ quá áp: 750V DC, 1000V AC (giá trị rms)
 •  Chức năng đo:
 • Đo điện dung
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 9.999 nF; 0.001 nF; ± 3% + 5 Dgt
  • 99.99 n.f.; 0.01 nF; ± 3% + 5 Dgt
  • 999.9 nF; 0.1 nF; ± 3% + 5 Dgt
  • 9.999 μF; 0.001 μF; ± 3% + 5 Dgt
  • 99.99 μF; 0.01 μF; ± 3% + 5 Dgt
  • 999.9 μF; 0.1 μF; ± 3% + 5 Dgt
  • 9,999mF; 0.001 mF; ± 3% + 5 Dgt
  • 99.99 mF; 0.01 mF; ± 3% + 5 Dgt
 • Bảo vệ quá áp: 750V DC, 1000V AC (giá trị rms)
 •  Chức năng đo:
 • Đo điốt
  • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 3V ; 0.001V; –
 • Phía cực anode DC: ~ 1-mA
 • Phía cực cathode DC: ~ 3.2V
 • Bảo vệ quá áp: 750V DC, 1000V AC (giá trị rms)
 • Chức năng đo:
 • Đo công suất một pha
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
 • 3 W / VA / Var; 0.01 W / VA / Var; ± 3% + 5 Dgt
  • 100 W / VA / Var; 0.1 W / VA / Var; ± 3% + 5 Dgt
  • 4000 W / VA / Var; 1 W / VA / Var; ± 3% + 5 Dgt
  • 10 kW / VA / var; 0.01 kW / VA / Var; ± 3% + 5 Dgt
  • 100 kW / VA / var; 0.1 kW / VA / Var; ± 3% + 5 Dgt
  • 750 kW / VA / var; 1 kW / VA / Var; ± 3% + 5 Dgt
 • Dòng đo nhỏ nhất: 1-mA
 • Điện áp đo nhỏ nhất: 1V
 • Chức năng đo:
 • Hệ số công suất điện dung / điện cảm
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
 • 0.1 … 1; 0.001; ± 5% + 5 Dgt
 • Dòng đo nhỏ nhất: 1-mA
 • Điện áp đo nhỏ nhất: 1V
 • – Chức năng đo:
 • Đo sóng hài
 • Dải đo; Độ chính xác
  • 1; ± 3% + 10 Dgt
  • 2 … 6; ± 3.5% + 10 Dgt
  • 7 … 8; ± 4.5% + 10 Dgt
  • 9 … 10; ± 5% + 10 Dgt
  • 11 … 15; ± 7% + 10 Dgt
  • 16 … 20; ± 10% + 10 Dgt
 • Dòng đo nhỏ nhất: 1-mA
 • Điện áp đo nhỏ nhất: 1V
 • Độ phân giải phụ thuộc dải đo điện áp
 • Thông số chung:
 • Dải đo: Điều chỉnh tự động và thủ công
 • Dải điện áp tối đa: 1000V DC hoặc 750V AC
 • Chiều cao làm việc tối đa: 2000 m / 6561 ft
 • Hiển thị: LCD
 • Hiển thị tối đa: 5999 Dgt.
 • Quá mức: “OIL”
 • Tràn dưới dải đo: “-OL”
 • Tốc độ đo: 3 Hz
 • Tự động tắt máy: Sau 30 phút
 • Nguồn: pin khối 9V
 • Chỉ báo pin: Biểu tượng nếu điện áp pin quá thấp
 • Hệ số nhiệt độ: 0,1 x độ chính xác x ° C / ° F *
 • Điều kiện hoạt động: 0 … 40 ° C, 32 … 104 ° F
 • Điều kiện bảo quản: -10 … 60 ° C, 14 … 140 ° F
 • Kích thước: 238 x 92 x 50 mm / 9,4 x 3,6 x 2 in
 • Trọng lượng: Khoảng 420 g / <1 lb (có pin)
 • Cung cấp bao gồm:
 • 1 Máy chính PCM 3
 • 1 Túi vận chuyển
 • 1 Bộ que đo
 • 1 Pin khối 9V
 • 1 Hướng dẫn sử dụng

Document/Software

Datasheet PCE PCM 3

Thương hiệu: PCE

blank

Ampe kìm một pha PCE PCM 3 ( AC 1000A)

1 đánh giá cho Ampe kìm một pha PCE PCM 3 ( AC 1000A)
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Ampe kìm một pha PCE PCM 3 ( AC 1000A)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
 1. blank

  AveryĐã mua tại imall.vn

  Good quality.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Điều kiện môi trường 23°C / 73.4°F ± 5°C / 41°F, < 75% RH
 • Chức năng đo:
 • Đo dòng xoay chiều AC:
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 60 A; 0.01 A; ± 2% + 8 Dgt
  • 600 A; 0.1 A; ± 2% + 8 Dgt
  • 1000 A; 1 A; ± 2% + 8 Dgt
 • Dòng đầu vào tối đa: 1000 A AC
 • Dải tần số: 40 …. 400 Hz
 •  Chức năng đo:
 • Dòng nhập AC:
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 60 A; 0.01 A; For reference only
  • 600 A; 0.1 A; ± 5% + 60 Dgt
  • 1000 A; 1 A; ± 5% + 60 Dgt
 • Thời gian tích phân: 100 ms
 • Dải đo: 20 … 1000 A
 • Dải tần số: 40 …. 400 Hz
 • Chức năng đo:
 • Đo điện áp một chiều DC:
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 6V; 0.001V; ± 0.5% + 5 Dgt
  • 60V; 0.01V; ± 0.5% + 5 Dgt
  • 600V; 0.1V; ± 0.5% + 5 Dgt
  • 1000V; 1V; ± 0.8% + 4 Dgt
 • Trở kháng đầu vào: 10 MΩ
 • Điện áp đầu vào tối đa: 750V AC (rms value) hoặc 1000V DC
 •  Chức năng đo:
 • Đo điện áp xoay chiều AC:
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 6V; 0.001V; ± 0.6% + 4 Dgt
  • 60V; 0.01V; ± 0.6% + 4 Dgt
  • 600V; 0.1V; ± 0.6% + 4 Dgt
  • 1000V; 1V; ± 0.8% + 4 Dgt
 • Trở kháng đầu vào: 10 MΩ
 • Điện áp đầu vào tối đa: 750V AC (rms value) hoặc 1000V DC
 • Dải tần số: 40 … 400 Hz
 • Chức năng đo:
 • Dải tần số với chức năng đo dòng
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 99.99 Hz; 0.01 Hz; ± 1.5% + 5 Dgt
  • 999.9 Hz; 0.1 Hz; ± 1.5% + 5 Dgt
 • Dải đo: 10 … 1 kHz
 • Dải đo tín hiệu đầu vào: > 20 AAC (giá trị rms)
 • Dòng đầu vào tối đa: 1000 AAC (giá trị rms)
 • Chức năng đo:
 • Dải tần số với chức năng đo dòng
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 99.99 Hz; 0.01 Hz; ± 1.5% + 5 Dgt
  • 999.9 Hz; 0.1 Hz; ± 1.5% + 5 Dgt
  • 9,999 kHz; 0.001 kHz; ± 1.5% + 5 Dgt
 • Dải đo: 10 … 10 kHz
 • Dải đo tín hiệu đầu vào: > 1V AC (giá trị rms)
 • Điện áp đầu vào tối đa: 1000V AC (giá trị rms)
 • Chức năng đo:
 • Đo tần số:
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 9,999 Hz; 0.001 Hz; ± 0.3% + 5 Dgt
  • 99.99 Hz; 0.01 Hz; ± 0.3% + 5 Dgt
  • 9,999 kHz; 0.1 Hz; ± 0.3% + 5 Dgt
  • 999.9 Hz; 0.001 kHz; ± 0.3% + 5 Dgt
  • 99.99 kHz; 0.01 kHz; ± 0.3% + 5 Dgt
  • 999.9 kHz; 0.1 kHz; ± 0.3% + 5 Dgt
  • 9,999 MHz; 0.001 MHz; ± 0.3% + 5 Dgt
 • Bảo vệ quá áp: 1000V DC hoặc 750V AC (giá trị rms)
 • Dải điện áp đầu vào> 2V
 •  Chức năng đo:
 • Chu kỳ hoạt động
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 0.1 … 99.9%; 0.1%; ± 0.3% + 5 Dgt
 • Dải tần số: 10 … 10 kHz
 • Dải điện áp: 2 … 250V AC (giá trị rms)
 • Chu kỳ hoạt động với chức năng đo dòng:
 • Dải tần số: 10 … 1 kHz
 • Dòng đầu vào: 20 … 1000 AAC (giá trị rms)
 • Chu kỳ hoạt động với chức năng đo điện áp:
 • Dải tần số: 10 … 1 kHz
 • Dòng đầu vào: 1 … 750V AC (giá trị rms)
 •   Trở kháng đầu vào: 1MΩ
 •  Chức năng đo:
 • Điện trở suất
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 600 Ω; 0.1 Ω; ± 0.8% + 3 Dgt
  • 6 kΩ; 0.001 kΩ; ± 0.8% + 3 Dgt
  • 60 kΩ; 0.01 kΩ; ± 0.8% + 3 Dgt
  • 600 kΩ; 0.1 kΩ; ± 0.8% + 3 Dgt
  • 6 MΩ; 0.001 MΩ; ± 2% + 5 Dgt
  • 60 MΩ; 0.1 MΩ; ± 2% + 5 Dgt
 • Đo điện áp: ~ 0.78V
 • Bảo vệ quá áp: 750V DC, 1000V AC (giá trị rms)
 •  Chức năng đo:
 • Đo tính liên tục
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
 • 600 Ω; 0.1 Ω –
 • Tín hiệu âm thanh tại < 50 Ω
 • Đo điện áp: 1.48V
 • Bảo vệ quá áp: 750V DC, 1000V AC (giá trị rms)
 •  Chức năng đo:
 • Đo điện dung
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 9.999 nF; 0.001 nF; ± 3% + 5 Dgt
  • 99.99 n.f.; 0.01 nF; ± 3% + 5 Dgt
  • 999.9 nF; 0.1 nF; ± 3% + 5 Dgt
  • 9.999 μF; 0.001 μF; ± 3% + 5 Dgt
  • 99.99 μF; 0.01 μF; ± 3% + 5 Dgt
  • 999.9 μF; 0.1 μF; ± 3% + 5 Dgt
  • 9,999mF; 0.001 mF; ± 3% + 5 Dgt
  • 99.99 mF; 0.01 mF; ± 3% + 5 Dgt
 • Bảo vệ quá áp: 750V DC, 1000V AC (giá trị rms)
 •  Chức năng đo:
 • Đo điốt
  • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
  • 3V ; 0.001V; –
 • Phía cực anode DC: ~ 1-mA
 • Phía cực cathode DC: ~ 3.2V
 • Bảo vệ quá áp: 750V DC, 1000V AC (giá trị rms)
 • Chức năng đo:
 • Đo công suất một pha
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
 • 3 W / VA / Var; 0.01 W / VA / Var; ± 3% + 5 Dgt
  • 100 W / VA / Var; 0.1 W / VA / Var; ± 3% + 5 Dgt
  • 4000 W / VA / Var; 1 W / VA / Var; ± 3% + 5 Dgt
  • 10 kW / VA / var; 0.01 kW / VA / Var; ± 3% + 5 Dgt
  • 100 kW / VA / var; 0.1 kW / VA / Var; ± 3% + 5 Dgt
  • 750 kW / VA / var; 1 kW / VA / Var; ± 3% + 5 Dgt
 • Dòng đo nhỏ nhất: 1-mA
 • Điện áp đo nhỏ nhất: 1V
 • Chức năng đo:
 • Hệ số công suất điện dung / điện cảm
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác
 • 0.1 … 1; 0.001; ± 5% + 5 Dgt
 • Dòng đo nhỏ nhất: 1-mA
 • Điện áp đo nhỏ nhất: 1V
 • – Chức năng đo:
 • Đo sóng hài
 • Dải đo; Độ chính xác
  • 1; ± 3% + 10 Dgt
  • 2 … 6; ± 3.5% + 10 Dgt
  • 7 … 8; ± 4.5% + 10 Dgt
  • 9 … 10; ± 5% + 10 Dgt
  • 11 … 15; ± 7% + 10 Dgt
  • 16 … 20; ± 10% + 10 Dgt
 • Dòng đo nhỏ nhất: 1-mA
 • Điện áp đo nhỏ nhất: 1V
 • Độ phân giải phụ thuộc dải đo điện áp
 • Thông số chung:
 • Dải đo: Điều chỉnh tự động và thủ công
 • Dải điện áp tối đa: 1000V DC hoặc 750V AC
 • Chiều cao làm việc tối đa: 2000 m / 6561 ft
 • Hiển thị: LCD
 • Hiển thị tối đa: 5999 Dgt.
 • Quá mức: “OIL”
 • Tràn dưới dải đo: “-OL”
 • Tốc độ đo: 3 Hz
 • Tự động tắt máy: Sau 30 phút
 • Nguồn: pin khối 9V
 • Chỉ báo pin: Biểu tượng nếu điện áp pin quá thấp
 • Hệ số nhiệt độ: 0,1 x độ chính xác x ° C / ° F *
 • Điều kiện hoạt động: 0 … 40 ° C, 32 … 104 ° F
 • Điều kiện bảo quản: -10 … 60 ° C, 14 … 140 ° F
 • Kích thước: 238 x 92 x 50 mm / 9,4 x 3,6 x 2 in
 • Trọng lượng: Khoảng 420 g / <1 lb (có pin)
 • Cung cấp bao gồm:
 • 1 Máy chính PCM 3
 • 1 Túi vận chuyển
 • 1 Bộ que đo
 • 1 Pin khối 9V
 • 1 Hướng dẫn sử dụng

Document/Software

Datasheet PCE PCM 3

Thương hiệu: PCE

blank
Mô tả

Ampe kìm một pha PCE PCM 3 ( AC 1000A)

Đánh giá (1)
1 đánh giá cho Ampe kìm một pha PCE PCM 3 ( AC 1000A)
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Ampe kìm một pha PCE PCM 3 ( AC 1000A)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
 1. blank

  AveryĐã mua tại imall.vn

  Good quality.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

blank
blank
blank